Interpretació Intel.ligent per un Sistema Holter

Descripció del projecte

Category
BD4SG
Interpretació Intel.ligent per un Sistema Holter

Objectiu

Desenvolupament d’un sistema d’anàlisi i classificació intel.ligent de senyals ECG procedents de Holters i
Integració del sistema dins la plataforma d’anàlisi de Holter de GEM-MED.

Descripció

El tractament automatitzat de dades clíniques,de senyals fisiològics (provinents de Holter cardíac), d’imatge mèdica (de ressonància magnètica de pulmó i cerebral), i de dades fusionades tant clíniques com ambientals, esdevenen solucions de suport a la decisió clínica en la diagnosi, l’estratificació de pacients, i la gestió terapèutica. Aquests sistemes permeten planificar intervencions de manera preventiva, milloren la productivitat dels professionals de la salut, eviten errors, i ajuden a homogeneïtzar criteris clínics.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Senyals de batecs cardiacs etiquetats per especialistes mèdics.

Tecnologies principals utilitzades:

Anàlisis:
– Tècniques de tractament de senyal (e.g. filtre Hodrick-Prescott),
– Detecció batecs (e.g. transformada PanTomkins),
– Caracterització batecs (e.g. morfologiques, similitud),
– Classificació batecs (e.g. SVM, logisticRegresion, RandomForest)

Desenvolupament:
– PostgreSQL per la Base de Dades
– Python pel web-backend (Flask, Celery)
– Python per les analitiques (scikit-learn, numpy, pandas, scipy, matplotlib)
Sistema per consultar, emmagatzemar i clasificar senyals

Resultats i beneficis

Diagnosi precoç de patologies. S’obté un sistema per consultar, emmagatzemar i classificar senyals i un mètode per detectar i classificar automàticament batecs d’una senyal ECG. La taxa d’encert del classificador es del 87% alhora de classificar els batecs entre normals, ventriculars o artefactes.

Entitats i empreses

Eurecat i Gem-med

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!