Master en Big Data Management, Technologies and Analytics

Màster Big Data Management, Technologies and Analytics

El Màster Big Data Management, Technologies and Analytics de la UPC dóna una visió global d’un ecosistema Big Data i es profunditza en ambdós aspectes: gestió (Big Data Management) i explotació de les dades (Big Data Analytics), tot aportant aplicabilitat i visió de negoci dins d’aquest sistema.

Objectius:

– Entendre la problemàtica de gestió de Big Data.
– Identificar les característiques més rellevants en la gestió de Big Data, que han de guiar la tria d’una solució arquitectònica.
– Conèixer el paradigma de dades obertes.
– Practicar amb les principals eines de gestió de Big Data actualment en el mercat (Hadoop, MongoDB, Neo4J, Spark, etc.)
– Entendre quan un problema empresarial pot ser formalitzat com un problema d’aprenentatge.
Identificar els models estadístics o d’aprenentatge automàtic més adequats per un problema donat.
– Saber efectuar el preprocés de les dades.
– Saber avaluar la taxa d’encert dels models proposats.
Assolir coneixements específics sobre l’ús de Big Data per a la presa de decisions a l’empresa.
– Identificar les bones pràctiques en l’aplicació de Big Data en la creació d’un negoci.
Gestió de projectes Big Data.
– Emprar eines de modelització de negoci.
– Conèixer els principis econòmics, ètics i legals del funcionament d’una empresa.

Temàtiques:

 – Data Management

– Introducció a sistemes distribuïts
– Models de dades no estructurats i semi-estructurats
– Principals tipus de gestors: Key-Value, Document-Stores, Graph Databases i Stream Management.
– Principals llenguatges de consulta: MapReduce, Spark, Hive, SparkSQL, Cypher, etc.
– Paradigma Linked Open Data. RDF i SPARQL

– Data Analytics

– Anàlisi Multivariant. Principal Component Analysis, Unsupervised Methods, Decision Trees
– Machine Learning. Association Rules, Supervised Methods, Linear Methods, Neural Networks, Support Vector Machines

– Hands-on experience

– Ecosistema Hadoop: HDFS, HBase, MapReduce, Spark, etc.
– Document Stores: MongoDB, ElasticSearch…
– Bases de dades gràfiques: Neo4J, Virtuoso.
– Arquitectura de sistemes Big Data

– Negoci i emprenedoria en Big Data

– L’entorn competitiu de l’empresa i Big Data.
– Tècniques d’ideació i modelització de negoci.
– Procés de finançament.
– Màrqueting.
– Consideracions ètiques del Big Data

– Projecte 

Dades d'interès
Universitat: UPC
Tipus de curs: Màster
Durada: 318h
Crèdits: 60 ECTS
Cost: 8.500€
Contacte: Telèfon: 93 112 08 08
Web : Màster Big Data Management, Technologies and Analytics

Dimensions
Aplicació Big Data al negoci
Models analítics i estadística
Arquitectures BI&BigData

*Nivell de profunditat basat en el nombre de crèdits dedicats a cada una de les dimensions respecte el total.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!